دپارتمان طراحی

طراحی به دانش ایجاد یک طرح از تصویری ذهنی ، خیالی و یا واقعی گفته می شود . نقش طراح در به ثمر نشاندن این مهم ،بسیار قابل اهمیت است . از این رو نیکمان سازه سعی نموده است با آماده سازی بستری مناسب جهت همکاری ، ازتوان بالای متخصصان ویا به عبارت بهتر هنرمندان این رشته برای ارائه خدمات بهتر استفاده نماید .