دپارتمان اجرا

همان طور که میدانیم به اوج رسیدن یک هنر زمانی است که تمام اجزاء و محاسبات طرح به نحوی صحیح کنار هم قرار بگیرند . از این رو گروه نیکمان سازه با استفاده از ابزار و مدیریت خاص خود به گونه ای عمی می نماید که علاوه بر کیفیت ، زمان و هزینه ، از ارزش هنری اثر ذره ای کاسته نشده و اوج هنر طراح به نمایش گذاشته شود .